10 آذر 2020 دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

جلسه شورای مرکزی با دکتر روح الله ایزدخواه
جلسه شورای مرکزی با دکتر روح الله ایزدخواه