رویدادها

گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
توسعه فناوری و نوآوری در صنعت: دکتر افشاری منفرد
توسعه فناوری و نوآوری در صنعت: دکتر افشاری منفرد
چهارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید: برزین جعفرتاش
چهارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید: برزین جعفرتاش
عوامل تولید در آیینه‌ی مکاتب و نظریات اقتصادی: دکترحسن سبحانی
عوامل تولید در آیینه‌ی مکاتب و نظریات اقتصادی: دکترحسن سبحانی
بررسی جامع قرارداد 25 ساله ایران-چین
بررسی جامع قرارداد 25 ساله ایران-چین
دوره مقدماتی روش تحقیق
دوره مقدماتی روش تحقیق
تفاهم‌نامه همکاری
تفاهم‌نامه همکاری
کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی
کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید