14 آذر 2020 دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

جلسه با معاونت بازرگانی سایپا
جلسه با معاونت بازرگانی سایپا