21 بهمن 2020 دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر
جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر