15 خرداد 2021 دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌ در ایران
آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی‌ در ایران