کمیته حکمرانی کشاورزی

معرفی
اقتصاد کشاورزی شاخه تخصصی و مجزایی از علم اقتصاد است که با حوزه عملی وکاری گسترده‌ای که به لحاظ کمی و گستردگی در همه جای کشورها دارد و همچنین از جنبه کیفی ونیز تنوع‌ها در محصولات مختلف زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و نظایر این‌ها وجود دارد که زمینه‌های فراوانی را برای فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌سازد.
کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته‌اند و در مراحل بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده (تأمین درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین غذا، ایجاد بازار و ارزآوری) را در تغییر ساختار اقتصاد قائل هستند. به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش کشاورزی به خارج و فراهم بودن امکانات و منبع داخلی، حرکت اولیه رشد اقتصادی می‌تواند از بخش کشاورزی باشد. به طوری که ممکن است چنین اولویتی برای بخش‌های دیگر و در مراحل اولیه فراهم نباشد.
از آنجا که کشاورزی بخش بزرگی از اکثر اقتصادهای در حال توسعه است، هم از نظر اشتغال و هم از نظر سهم تولید ناخالص داخلی، اقتصاددانان کشاورزی پیشگام تحقیقات تجربی در مورد اقتصاد توسعه بوده اند و به درک ما از نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی و ساختاری کمک می کنند. دگرگونی. بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی به سیستم های غذایی اقتصادهای در حال توسعه ، ارتباطات بین کشاورزی و تغذیه و روش های تعامل کشاورزی با سایر حوزه ها مانند محیط طبیعی علاقه مند هستند.بخش کشاورزی معمولاً با هر بخش دیگری به صورت رقابتی عمل نمی‌کند، بلکه رشد آن، می‌تواند مکمل رشد بخش‌های دیگر باشد. توجه دقیق تر به اکثر عواملی که مورد استفاده بخش کشاورزی است، می‌تواند رقیب نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخش‌ها توجیه نماید.
هدف حکمرانی در بخش کشاورزی برابر اصل 43 قانون اساسی ماده 9 عبارت است از: «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» .
این هدف در قالب سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور عملیاتی و اجرایی می‌شود. لذا برای بررسی برنامه‌های اجرایی کشور و میزان موفقیت آنان در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌تواند حاکی از کیفیت حکمرانی در بخش کشاورزی باشد و متعاقباً راهکارهای متناسب جهت اصلاح روشها، ساختارها و یا قوانین را شناسایی کرد تلاش در جهت ارتقاء شاخصهای حکمرانی در بخش کشاورزی موفقیت در حصول کامل اهداف تعیین شده را میسر می‌کند.

محورهای مطالعاتی کمیته:

بررسی نظام مسائل دارای اولویت در حکمرانی آب و اقتصادکشاورزی

تعریف و تنظیم قواعد اثربخشی و محیط رقابتی در حوزه­ کسب و کارهای کشاورزی

بازاریابی نوین محصولات زراعی

ارتقای تفکر راهبردی فعالان و سرمایه‌ گذاران حوزه کشاورزی به منظور جذب کافی سرمایه و رشد روت آوری نظام تولید در این حوزه

موانع توسعه روش ‌های نوین کشاورزی