رویدادها

تفاهم‌نامه همکاری
تفاهم‌نامه همکاری
کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی
کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید