عضو شورای سیاستگذاری

جلسه شورای مرکزی با دکتر مهدی صادقی شاهدانی
جلسه شورای مرکزی با دکتر مهدی صادقی شاهدانی