کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان

کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان

کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان

کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان با رویکرد صادرات نانوفناوری و زیست‌فناوری اثر آقایان: دکتر مسعود افشاری مفرد، رضا موسائی و علی جوان جعفری به رشته تحریر درآمده است.

اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش تولید و رفاه یک کشور دارد. عمده کشورهای درحال توسعه در دو دهه اخیر با تمرکز بر چند رشته صنعتی خاص موفق شدند تا وزن دانش و فناوری را در اقتصاد خود افزایش داده و با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کنند. جنبه دیگر توسعه، توجه به تولید صادراتی است که در دهه های اخیر موجب شتاب توسعه در کشور های جنوب شرق آسیا شد. بنابراین، تولید صادرات محور موضوعی با اهمیت در سیاستگذاری های کشور محسوب می شود. کتاب حاضر مطالعه ای است در خصوص اهمیت توجه به صادرات محصولات دانش بنیان که باتمرکز بر دو صنعت نانو و زیست فناوری نگارش شده است. ایران در صنعت نانو و زیست فناوری جزو کشور های پیشرو است و تمرکز بر رشد این رشته های صنعتی می تواند یکی از مزیت های ایران در رشد کیفی و با ارزش افزوده بالای سبد صادراتی باشد. بررسی ساختار و قوانین مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در ابتدای این کتاب، نقشه جامعی درباره وضعیت سیاستی کشور در این حوزه ارائه می دهد. در ادامه، با تحلیل فضای حاکم بر قوانین تجارت خارجی، چهارچوبی تحلیلی از سیاست های منسجم تجاری و فناوری ارائه شده است. در فصل چهارم و پنجم نیز  با تمرکز بر بازار کشورهای هندوستان و کره جنوبی، مدل نهادی و ساختار سیاست صنعتی این کشورها در راستای توسعه بازار زیست فناوری و نانو فناوری مورد تحلیل و بررسی نویسندگان قرار گرفته و در فصل پایانی، راهبرد و چهارچوب مناسب سیاستگذاری صادراتی پیشنهاد شده است.

 

این کتاب منبع مناسبی برای مدیران و پژوهشگران حوزه تجارت فناوری خواهد بود؛ چراکه بررسی های صورت گرفته منطبق بر واقعیت ها و اقتضائات نهادی ایران بوده و می تواند در سایر رسته های دانش بنیان مورد استفاده واقع شود.

خرید و اطلاعات بیشتر:

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب اقتصاد روسیه
کتاب اقتصاد روسیه
تامین‌مالی زنجیره‌ای
تامین‌مالی زنجیره‌ای
گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح

برچسب ها