طراح, نویسنده در دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

مروری بر صنعت سیمان ایران + تحلیل آماری
مروری بر صنعت سیمان ایران + تحلیل آماری
گزارش جلسه با معاونت بازرگانی سایپا
گزارش جلسه با معاونت بازرگانی سایپا
اولین جلسه شورای مرکزی
اولین جلسه شورای مرکزی
نقدی بر خصوصی‌سازی؛ سه راهبرد پیرامون طرح واگذاری بنگاه‌های دولتی
نقدی بر خصوصی‌سازی؛ سه راهبرد پیرامون طرح واگذاری بنگاه‌های دولتی
الزامات همکاری ۲۵ ساله ایران با چین در صنعت خودرو
الزامات همکاری ۲۵ ساله ایران با چین در صنعت خودرو
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
افتتاحیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید