حسین منوری

پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-شماره اول
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-شماره اول
ویژگی‌های یک نظام آموزشی کارآمد
ویژگی‌های یک نظام آموزشی کارآمد