01 فروردین 2021 دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

نقدی بر خصوصی‌سازی؛ سه راهبرد پیرامون طرح واگذاری بنگاه‌های دولتی
نقدی بر خصوصی‌سازی؛ سه راهبرد پیرامون طرح واگذاری بنگاه‌های دولتی
چگونگی اجرای احسن اصل 44 قانون اساسی
چگونگی اجرای احسن اصل 44 قانون اساسی