جلسه‌ها

جلسه با دکتر روح‌الله ابوجعفری
جلسه با دکتر روح‌الله ابوجعفری
جلسه با دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس
جلسه با دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس
اولین جلسه شورای مرکزی
اولین جلسه شورای مرکزی
جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر
جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر
جلسه شورای مرکزی با دکتر مهدی صادقی شاهدانی
جلسه شورای مرکزی با دکتر مهدی صادقی شاهدانی
جلسه با مسئولین میهن
جلسه با مسئولین میهن
جلسه با مدیرعامل علی بابا
جلسه با مدیرعامل علی بابا
جلسه با معاونت بازرگانی سایپا
جلسه با معاونت بازرگانی سایپا
جلسه شورای مرکزی با دکتر روح الله ایزدخواه
جلسه شورای مرکزی با دکتر روح الله ایزدخواه